ACTEcoat® GR-623-Series

basecoat for sidewall application of long caps, polyester, large color selection available.

Märkte
TECHNOLOGIE
Prozess
HAUPTEIGENSCHAFTEN

Anwendung (endanwendung)

Bitte beachten Sie

Alle löschen